یکشنبه 27 خرداد 1403  

هدف و رسالت

رسالت واحد بیماریهای خاص.

رسالت  واحد بیماریهای خاص  :
واحد بیماریهای خاص به عنوان یکی از زیر مجموعه های مدیریت درمان وظیفه سازماندهی ،نظارت و هماهنگی فرایندهای ارائه خدمات به بیماران خاص را داراست . که شامل بیماران مبتلا به تالاسمی ،همودیالیز ،دیالیز صفاقی ، ام اس ، هموفیلی و انواع پیوند اعضاء می باشد .
باور و تلاش مستمر پاسخگویی به نیازهای درمانی این گروه از بیماران با حفظ شأن و منزلت انسانی و مراعات موازین شرعی و قانونی در ارائه خدمات ،از ارزشهای والای این مجموعه بوده و همواره مدنظر کارکنان در جلب رضایت باریتعالی و نیز کسب اعتماد بیماران و اجرای عدالت در توزیع خدمات درمانی مربوطه می باشد . همچنین در راستای ارتقا سطح کمی و کیفی خدمت ،برنامه های آموزش عمومی و آموزش کارکنان و نیز توسعه و تجهیز مراکز در حیطه فعالیت های این واحد گنجانیده شده است .