یکشنبه 27 خرداد 1403  

شرح وظایف

شرح وظایف واحد بیماری های خاص.

v    نظارت و همکاری در تأمین فضای فیزیکی و تجهیز بخشهای بالینی خاص در واحدهای تابعه دانشکده
v    نظارت بر فعالیتها و عملکرد بخش های بیماران خاص و تلاش در جهت افزایش کیفیت درمان بیماران
v    هماهنگی با اداره پیوند و بیماریهای خاص وزارت متبوع
v    ارتباط با انجمن ها و مؤسسات غیردولتی فعال در ارائه خدمت به بیماران خاص
v    هماهنگی در تهیه و نظارت بر توزیع داروی بیماران پیوندی
v    برآورد و پیش بینی تجهیزات و امکانات تخصصی جهت مبتلایان به بیماریهای خاص در بیمارستانها و سایر مراکز درمانی
v    نظارت بر نحوه ارائه خدمات به بیماران خاص در مراکز خدمات درمانی
v    همکاری و هماهنگی با واحدهای فراهم آوری اعضا
v    تعیین و اعلام به موقع اعتبارات و تجهیزات مورد نیاز به منظور پیش بینی در بودجه سالانه
v    جمع آوری، کنترل، تجزیه و تحلیل و ارسال به موقع آمار و اطلاعات مربوط به پیگیری بیماریهای خاص
v    هماهنگی و جلب همکاریهای درون بخشی و برون بخشی و سایر بخشهای اجتماعی، اقتصادی به منظور پیشبرد برنامه ها
v    مشارکت در اجرای پروژه های تحقیقات کاربردی درخصوص بیماریهای خاص
v    تهیه بانک اطلاعاتی بیماران همودیالیز
v    بررسی آمار بیماریهای خاص و امکانات موجود مراکز درمانی تابعه
v    تهیه بانک اطلاعاتی و صدور حواله های دارویی جهت بیماران پیوندی
v    معرفی بیماران خاص به سازمانهای بیمه گر جهت دریافت دفترچه بیمه خاص
v    هدایت بیماران به بخش همودیالیز و دیالیز صفاقی جهت شروع دیالیز دائم
v    مشاوره و راهنمایی و بررسی مشکلات بیماران و انعکاس به مراجع ذیربط

 
بیمارستان های ارائه دهنده خدمات ویژه به بیماران خاص (تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی آبادان) 
 
نام شهر نام بیمارستان واحد خاص شماره تماس واحد شماره تماس بیمارستان مسئول واحد
آبادان شهید بهشتی همودیالیز 06153323059 06153329400- 1
06153323094- 5
خانم اسماعیل زاده
تالاسمی ----------- خانم طبیب زاده
آبادان امام خمینی همودیالیز ----------- 06153221811- 16 آقای امانکاه
خرمشهر ولیعصر همودیالیز 06153546890 06153544801-3 خانم بهداروند
تالاسمی ---------- آقای بحرانی صلبوخی
شادگان شهید معرفی همودیالیز ---------- 06153724006-7 آقای عوفی
تالاسمی ---------- آقای موسوی